കോവിഡ് മരണം അറിയാൻ 'ഡെത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ പോർട്ടൽ'; വെബ് പോർട്ടലുമായി ആരോഗ്യവകുപ്പ്

സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് മരണങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ പുതിയ വെബ് പോർട്ടലുമായി ആരോ​ഗ്യവകുപ്പ്. https://covid19.kerala.gov.in/deathinfo/ എന്ന സൈറ്റിൽ കോവിഡ് മരണങ്ങൾ അറിയാം.

കോവിഡ് മരണങ്ങളിലെ അവ്യക്തത സംബന്ധിച്ച് പ്രതിപക്ഷ വിമർശനം തുടരുന്നതിനിടെയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ പുതിയ നടപടി. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ബന്ധുക്കളുടെ മരണത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ തിരയുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ പോർട്ടലിലുണ്ട്.

സർക്കാർ ഔദ്യോഗികമായി കോവിഡ് മരണമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തവയെല്ലാം ഈ പോർട്ടലിലൂടെ കണ്ടെത്താനാകും. പേര്, ജില്ല, മരണ തിയതി തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയാൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകും.

സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട കോവിഡ് മരണങ്ങളിൽ, ഡിഎംഒ നൽകുന്ന ഡെത്ത് ഡിക്ലറേഷൻ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ ആധികാരികത പരിശോധിക്കുന്നതിന് വിവിധ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും കഴിയും. നിലവിൽ ജൂലൈ 22 വരെയുള്ള മരണങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്. 22.07.2021 ന് ശേഷം സ്ഥിരീകരിച്ച മരണങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുമെന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.