സൈറസ് മിസ്ട്രിയെ ടാറ്റാ ഗ്രൂപ്പിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർമാനായി വീണ്ടും നിയമിച്ചതിനെതിരെ ടാറ്റാ സൺസ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ

 

കഴിഞ്ഞ മാസം ടാറ്റാ ഗ്രൂപ്പിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർമാനായി സൈറസ് മിസ്ട്രിയെ കമ്പനി ലോ ട്രൈബ്യൂണൽ (എൻ‌സി‌എൽ‌ടി) വീണ്ടും നിയമിച്ചതിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ടാറ്റ സൺസ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു.

ടാറ്റാ സൺസിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർമാനായി സൈറസ് മിസ്ട്രിയെ ഡിസംബർ 18- ന് നാഷണൽ കമ്പനി ലോ അപ്പലേറ്റ് ട്രിബ്യൂണൽ (എൻ‌സി‌എൽ‌ടി) പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. ബോർഡ് മീറ്റിംഗിൽ നാടകീയമായി സൈറസ് മിസ്ട്രി പുറത്താക്കപ്പെട്ട് മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷമായിരുന്നു ഇത്. രത്തൻ ടാറ്റയായിരുന്നു ഇടക്കാല ചെയർമാൻ.