തിരിച്ച് കൊത്തി നാഗം

എന്തിരുന്നാലും ആരും നിരാശരല്ല, കാരണം കൊടുത്താൽ പണി കൊല്ലത്തും കിട്ടും എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ ഒള്ളു.