കാര്യസാദ്ധ്യതകളുടെ മാത്രം ഈ ലോകത്ത്… ഈ മൂന്നു വനിതകൾക്ക് ബിഗ് സല്യൂട്ട്: ബെന്യാമിൻ

Advertisement

 

ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടിക്ക് വേണ്ടി നില കൊള്ളുന്ന പാർവതി, രേവതി, പദ്മപ്രിയ എന്നിവർക്ക് പിന്തുണയുമായി പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരൻ ബെന്യാമിൻ. കാര്യസാദ്ധ്യതകളുടെ മാത്രം ഈ ലോകത്ത് വരും വരായ്കകളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാതെ ഇരയായ പെൺകുട്ടിയെ ചേർത്തു പിടിക്കാനും ധീരമായ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനും കരുത്ത് കാണിച്ച ഈ മൂന്നു വനിതകൾക്ക് ബിഗ് സല്യൂട്ട് എന്ന് ബെന്യാമിൻ തന്റെ ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.

ബെന്യാമിന്റെ ഫെയ്സ്ബുക്ക് കുറിപ്പ്:

കാര്യസാദ്ധ്യതകളുടെ മാത്രം ഈ ലോകത്ത് വരുംവരായ്കകളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാതെ ഇരയായ പെൺകുട്ടിയെ ചേർത്തു പിടിക്കാനും ധീരമായ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനും കരുത്ത് കാണിച്ച ഈ മൂന്നു വനിതകൾക്ക് ബിഗ് സല്യൂട്ട്. ലിംഗനീതിയും സമത്വവും ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന് പൊതുജന പിന്തുണ ഇവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. പാർവതി, രേവതി, പദ്മപ്രിയ… മുന്നോട്ട് പോവുക. നിങ്ങളായിരുന്നു ശരി എന്ന് കാലം തെളിയിക്കും

കാര്യസാധ്യതകളുടെ മാത്രം ഈ ലോകത്ത് വരും വരായ്കകളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാതെ ഇരയായ പെൺകുട്ടിയെ ചേർത്തു പിടിക്കാനും ധീരമായ…

Posted by Benyamin on Saturday, October 17, 2020