മത്സരം ഞങ്ങൾ തോൽക്കുമായിരിക്കും, ദുരന്തം കാണാനുള്ള ശക്തിയില്ല; ആൾകൂട്ടം മാറ്റിമറിച്ച നിയമങ്ങൾ

1950 ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ – ബ്രസീലും ഉറുഗ്വേയും. ഒരു ഫുട്ബോൾ ഗെയിമിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചതിന്റെ പേരിലാണ് – മരക്കനാസോ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന വലിയ അസ്വസ്ഥതയുടെ പേരിൽ ഏറ്റവും സാധാരണയായി ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന മത്സരമാണിത്. ബ്രസീൽ തോറ്റ ഫൈനൽ മത്സരം ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു രീതിയിൽ പ്രശസ്തം ആവുകയാണ്.

ഈ മത്സരം മറ്റൊരു പേരിലും പ്രശസ്തമാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ നേരിട്ടുകണ്ട മത്സരം എന്ന രീതിയിലുമിത് പ്രശസ്തമാണ്,

173,850 ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റഴിച്ചതായി ഔദ്യോഗിക ഹാജർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ അനൗദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പറയുന്നത് ഏകദേശം 210,000 പേർ ആ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ്. ടിക്കറ്റ് നയങ്ങളും സുരക്ഷാ ആശങ്കകളും ഇന്നത്തെ അത്രയും മികച്ചത് അല്ലായിരുന്നു . ഇത് പൂർണ്ണമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും പരമാവധി ശേഷിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ സ്റ്റേഡിയം നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.

1950 മുതലുള്ള സ്റ്റേഡിയം ദുരന്തങ്ങൾ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതു ധാരണയിൽ മാറ്റം വരുത്തുകയും മത്സരത്തിന് പോകുന്ന ജനക്കൂട്ടത്തിന്മേൽ കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയതിനാൽ ഇനി ഈ റെക്കോർഡ് തകരില്ല.