ബി.ബി.സി ഡോക്യുമെന്റെറി, അനിലിന്റെ നിലപാട് അപക്വം: ശശി തരൂര്‍

ബി ബി സി ഡോക്കുമെന്ററിയെക്കുറിച്ച് അനില്‍ ആന്റെണി പുറപ്പെടുവിച്ച അഭിപ്രായങ്ങള്‍ അപക്വമാണെന്ന് ശശിതരൂര്‍. ബി ബി സി ഡോക്കുമെന്റെറി ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാരത്തോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണെന്ന അനിലിന്റെ അഭിപ്രായത്തോട് യോജിക്കാന്‍ കഴിയില്ല. ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാരത്തെ കേവലം ഒരു ഡോക്കുമെന്ററി കൊണ്ട് ഇല്ലാതാക്കാന്‍ കഴിയുമെന്നത് അപക്വമായ സമീപനമാണെന്നും ശശി തരൂര്‍ പറഞ്ഞു.

ഈ ഡോക്കുമെന്റെറി കാണിക്കാന്‍ പാടില്ലന്ന കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ നിലപാട് ആവിഷ്‌കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ്. ബി ബി സി ഡോക്കുമെന്ററിയെപ്പറ്റി അനാവശ്യ വിവാദമാണ് ഇപ്പോള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇത് കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇന്ത്യയില്‍ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും സംഭവിക്കാനില്ലന്നും ശശി തരൂര്‍ പറഞ്ഞു.

അനില്‍ ആന്റെണി നല്ല ആശയങ്ങളുളള ബുദ്ധിമാനായ ചെറുപ്പക്കാരനാണ്. എന്നാല്‍ ഈ വിഷയത്തില്‍ അദ്ദേഹം പുറപ്പെടുവിച്ച അഭിപ്രായത്തോട് യാതൊരു വിധത്തിലുമുള്ള യോജിപ്പുമില്ല. ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാരം നിലനില്‍ക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളിലാണ്. ഒരു ഡോക്കുമെന്ററി കൊണ്ടൊന്നും അതിനെ ഇല്ലാതാക്കാന്‍ കഴിയില്ലന്നും ശശി തരൂര്‍ വ്യക്തമാക്കി.