മാവോയിസ്റ്റുകളെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലാന്‍ പൊലീസിന് അധികാരമുണ്ടോ...?

മാവോയിസ്റ്റുകളെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലാന്‍ പൊലീസിന് അധികാരമുണ്ടോ…?