ആന്ധ്രാ മുന്‍മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ബയോപ്പിക്കില്‍ മമ്മൂട്ടി ?

ആന്ധ്രാ മുന്‍മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ബയോപ്പിക്കില്‍ മമ്മൂട്ടി ?