'ഞാന്‍ എന്തിന് പ്രസിഡന്റായി തുടരണം? ' കോണ്‍ഗ്രസ് ഹൈക്കമാന്‍ഡിനോട് കെ. സുധാകരന്‍

‘ഞാന്‍ എന്തിന് പ്രസിഡന്റായി തുടരണം? ‘ കോണ്‍ഗ്രസ് ഹൈക്കമാന്‍ഡിനോട് കെ സുധാകരന്‍