ഒഴുകി വന്ന മുളംകൂട്ടം പാലത്തിൽ ഇടിച്ചപ്പോൾ

കല്ലടയാറ്റിലൂടെ ഒഴുകി വന്ന മുളംകൂട്ടം അടൂർ ഏനാത്ത് പാലത്തിൽ ഇടിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ