സുധാകരനും സതീശനും തമ്മിലടിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസിനെ തകര്‍ക്കുന്നു

സുധാകരനും സതീശനും തമ്മിലടിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസിനെ തകര്‍ക്കുന്നു.