ഉള്ളില്‍ തമ്മിലടി തുടങ്ങി, പാര്‍ട്ടിയിലും തൂക്കുമന്ത്രിസഭയിലും ഇനി കണ്ണുരുട്ടല്‍ നടപ്പില്ല!