ഇഡി പേടിയില്‍ പിന്നില്‍ നിന്നുള്ള കുത്തോ? പ്രതിപക്ഷത്തെ സിപിഎം ഉള്‍വലിയല്‍