'ചാമ്പിക്കോ' ട്രെന്‍ഡും മലയാളസിനിമകളും

ഓരോ കാലത്തുമിറങ്ങിയിട്ടുള്ള പല സിനിമകളും ഓരോ ട്രെന്‍ഡുകള്‍ കൊണ്ടു വന്നിട്ടുള്ളവയാണ്. മലയാളത്തില്‍ പലതരം ട്രെന്‍ഡുകള്‍ കൊണ്ടുവന്ന സിനിമകളെക്കുറിച്ച്…