ജോസ് മോനെ പൂട്ടാൻ എൽ.ഡി.എഫിൽ  ഒരു കേരളാ കോൺഗ്രസ് കൂടി

ജോസ് മോനെ പൂട്ടാൻ എൽ ഡി എഫിൽ  ഒരു കേരളാ കോൺഗ്രസുകൂടി