തരൂരിന്റെ തേരോട്ടം പിടിച്ചുകെട്ടുമോ പന്ന്യന്‍, അതോ താമര പൂക്കുമോ?