'തോമസ് മാഷിന്റെ മദ്ധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയിൽ കെ- റെയിൽ പോലും സാദ്ധ്യമായേക്കും'

‘തോമസ് മാഷിന്റെ മദ്ധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയിൽ കെ റെയിൽ പോലും സാദ്ധ്യമായേക്കും’