സമസ്തയെ പോക്കറ്റിലാക്കി , ലീഗിനെ കക്ഷത്തിലാക്കും ഇതാണ് പിണറായി സ്റ്റൈല്‍

സമസ്തയെ പോക്കറ്റിലാക്കിക്കൊണ്ട്  ലീഗിനെ   കക്ഷത്തിലാക്കാനുള്ള പണിയാണ്   ഇപ്പോള്‍ പിണറായി എടുക്കുന്നത്.