ആ കന്യാസ്ത്രീകള്‍ക്ക് സംരക്ഷണം നല്‍കാന്‍ സഭ ബാദ്ധ്യസ്ഥരാണ്: ഫാ. പോള്‍ തേലക്കാട്ട്

ആ കന്യാസ്ത്രീകള്‍ക്ക് സംരക്ഷണം നല്‍കാന്‍ സഭ ബാദ്ധ്യസ്ഥരാണ്: ഫാ. പോള്‍ തേലക്കാട്ട്