റിസോർട്ട് വിവാദം സി.പി.എമ്മിൽ,  അടി മൂത്തത് മുസ്‌ളിം ലീഗിൽ

റിസോർട്ട് വിവാദം സി പി എമ്മിൽ,  അടി മൂത്തത് മുസ്‌ളീം ലീഗിൽ