എം.വി ഗോവിന്ദനെയും,  യൂസഫലിയെയും വലിച്ചിട്ടത് പിണറായിയെ  അടിതെറ്റിക്കാന്‍

എം വി ഗോവിന്ദനെയും,  യൂസഫലിയെയും വലിച്ചിട്ടത് പിണറായിയെ  അടിതെറ്റിക്കാന്‍