മുഖ്യമന്ത്രിയാകണമെങ്കിൽ വേറേ വഴി നോക്കിക്കോ തരൂരിനോട് ഹൈക്കമാൻഡ്

മുഖ്യമന്ത്രിയാകണമെങ്കിൽ വേറേ വഴിനോക്കിക്കോ
തരൂരിനോട് ഹൈകമാൻഡ്