ഇഷ്ടം ബാങ്കില്‍ പോകുന്നത്, പക്ഷേ, എന്റെ നേതാവിന്റെ സംവിധാനമായിപ്പോയി ഡിജിറ്റല്‍ ഇന്ത്യ.

”എനിക്കിപ്പഴും ഇഷ്ടം ബാങ്കില് പോകുന്നത്, പക്ഷേ, എന്റെ നേതാവിന്റെ സംവിധാനമായിപ്പോയി ഡിജിറ്റല് ഇന്ത്യ.. ഏറ്റവും കൂടുതല് ആശുപത്രിക്കാരും ഇപ്പോള് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പാവപ്പെട്ടവരെ, 50 ലക്ഷം വേണ്ടിടത്ത് ഒരു കോടി മുതല് പത്തു കോടിവരെ പിരിഞ്ഞ് വരും”