വൈസ് ചാൻസലർമ്മാരെ പൂട്ടി ഹൈക്കോടതി

വൈസ് ചാൻസലർമ്മാർക്ക് ഇനി അധികം ദിവസം ആ സ്ഥാനത്തു തുടരാൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ഹൈക്കോടതി വിധിയോടെ വ്യക്തമായത്…