ബി.ജെ.പിയുടെ ക്രൈസ്തവ പ്രണയം നേട്ടം കൊയ്യുന്നത് സി.പി.എം

ബി ജെ പിയുടെ ക്രൈസ്തവ പ്രണയം
നേട്ടം കൊയ്യുന്നത് സി പി എം