കെ.വി തോമസ് വഴി സില്‍വര്‍ ലൈനിലേക്ക് അദാനി വരുമോ?

കെ വി തോമസ് വഴി സില്‍വര്‍ലൈനിലേക്ക് അദാനി വരുമോ?