ബി ജെ പിയുടെ കേരളാ സ്വപ്‌നങ്ങളെ തരൂര്‍ ഊതിക്കെടുത്തുമോ?

ബി ജെ പിയുടെ കേരളാ സ്വപ്‌നങ്ങളെ തരൂര്‍ ഊതിക്കെടുത്തുമോ?