സര്‍ക്കാര്‍ ജോലി പാര്‍ട്ടിക്കൂറിന്റെ  പ്രതിഫലമോ?

പിണറായി വിജയന്റ  നേതൃത്വത്തിലുള്ള സി പിഎ സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരത്തിലേറിയ ശേഷം കഴിഞ്ഞ  ആറ്   വര്‍ഷത്തിലിധകം  കാലമായി  കേരളത്തില്‍  ആയിരക്കണക്കിന്  കരാര്‍ നിയമനങ്ങളാണ് സര്‍ക്കാരിലും സര്‍ക്കാര്‍  അനുബന്ധ  സ്ഥാപനങ്ങളിലും നടന്നത്.