ഉടുമ്പില്‍ വക്കീലിന്റെ വേഷം. ഹൊറര്‍ റോളുകള്‍ ചെയ്യാന്‍ ആഗ്രഹം: യാമി

ഇതുവരെ ചെയ്ത കഥാപാത്രങ്ങളില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി അല്പം പക്വതയുള്ള അഭിഭാഷകയുടെ വേഷമാണ് ഉടുമ്പില്‍ യാമിക്ക്.