പ്രഭ മങ്ങിപോയ നക്ഷത്രം

പ്രഭയോടെ കത്തിനിൽകേണ്ട നക്ഷത്രം പെട്ടെന്ന് കെട്ട് പോയതിന്റെ നിരാശ അർജന്റീനയുടെ ആരാധകർക്ക് ഇന്നും ഉണ്ട്