'അബ്ബാജാനികള്‍' റേഷന്‍ തിന്നുതീര്‍ത്തു. മതദ്വേഷ പ്രസംഗവുമായി യോഗി വീണ്ടും !

‘ഞാന്‍ വരുന്നതിനുമുമ്പ് യുപിയില്‍ റേഷന്‍ കിട്ടിയിരുന്നോ ? എല്ലാം ‘അബ്ബാജാന്‍’ എന്നുവിളിക്കുന്നവര്‍ (മുസ്ലീങ്ങള്‍) തിന്നുതീര്‍ക്കുകയായിരുന്നു.’ കടുത്ത വര്‍ഗ്ഗീയ പരാമര്‍ശവുമായി യോഗി.