മൂന്നാറില്‍ കുളയട്ടയെ പിടിച്ച് സണ്ണി ലിയോണ്‍

ഷീറോ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ലൊക്കേഷനായ മൂന്നാറില്‍ സണ്ണിലിയോണ്‍ കുളയട്ടയെ പിടിച്ചപ്പോള്‍