കേസുകള്‍ നിരത്തി രാഹുലിനെ പൂട്ടുന്നു

കേസുകള്‍ നിരത്തി രാഹുലിനെ  പൂട്ടുന്നു