യു.പിയിൽ പൊളിഞ്ഞാൽ പ്രതിപക്ഷത്തെ വേട്ടയാടും

നിർണ്ണായകമായ യു.പി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ അടുത്ത ലക്‌ഷ്യം പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെ കുടുക്കണം എന്നതായിരിയ്കും എന്നാണ് പല സൂചനകളിൽനിന്നും വായിച്ചെടുക്കാവുന്നത്.