നിര്‍മ്മാതാക്കളോട് ചോദിക്കൂ, എന്തിന് ഇങ്ങനെ ചെയ്‌തെന്ന് ?