ഫ്രാങ്കോ കേസ് : ഈ വിധി അപ്രതീക്ഷിതമായത് എങ്ങനെ ?

സമൂഹം കണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട് കോടതി കണ്ടില്ല ? വിധി അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടോ ? പണത്തിന്റെ സ്വാധീനമുണ്ടോ വിധിയില്‍ ?