താന്‍ മൃഗസ്‌നേഹിയല്ലെന്ന് ഏംഗല്‍സ് നായര്‍ ! | പുലിയെ ഓടിച്ചുവിടരുതെന്ന് നിയമമുണ്ട്.