വെട്ടിയിട്ട ഇടത്ത് നിന്ന് മുറികൂടി കോണ്‍ഗ്രസ്, ചെറുത്തുനിന്ന് ഉയര്‍ത്തെഴുന്നേല്‍പ്പ്