അരിയില്‍ ഷൂക്കൂര്‍ വധം, കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പി ജയരാജന് വേണ്ടി ഇടപെട്ടോ?

അരിയില്‍ ഷൂക്കൂര്‍ വധം, കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പി ജയരാജന് വേണ്ടി ഇടപെട്ടോ?