തൊണ്ടയിൽ കുരുങ്ങിയ കരച്ചിൽ ഒഴുകുന്ന ”ചോല ”

Advertisement

സനൽകുമാർ ശശിധരന്റെ അഞ്ചാമത്തെ സിനിമയാണ് ചോല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുൻ സിനിമകളിലെല്ലാം കൃത്യമായി പറയുന്നത് ശക്തർ അശക്തർക്ക് മേൽ നടത്തുന്ന കടന്നു കയറ്റമാണ്. ശക്തി ആൾബലമാകാം, ജാതി ആകാം, ജൻഡർ ആകാം. ചോലയിലും അത് ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

വിശദമായ വീഡിയോ റിവ്യൂ കാണാം