അയോദ്ധ്യാ വിധി; യോജിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും

എന്താണ് അയോദ്ധ്യാ കേസ്? എന്താണ് സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിച്ചത്? എന്താണ് സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ചത്?