മന്ത്രിമാർക്കും എം.എൽ.എ മാർക്കും ശമ്പളം കൂടും?

മന്ത്രിമാർക്കും എം എൽ എ മാർക്കും ശമ്പളം കൂടും?