ചാണ്ടി ഉമ്മനെ തകര്‍ക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതാര്?

ചാണ്ടി ഉമ്മനെ തകര്‍ക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതാര്?