തൃശൂരും ഗോപിയും മുഖ്യം, ബിജെപിയുടെ കേരള പ്ലാനില്‍ മോദി തിരുവനന്തപുരത്തില്ല