കരുവന്നൂര്‍ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസ് പാര്‍ട്ടി നേരത്തെ അറിഞ്ഞിരുന്നു | ശബ്ദരേഖ പുറത്ത്‌

കരുവന്നൂര്‍ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസ് പാര്‍ട്ടി നേരത്തെ അറിഞ്ഞിരുന്നു | ശബ്ദരേഖ പുറത്ത്‌