മാളത്തിൽ നിന്നും എതിരാളികളെ പുറത്ത് ചാടിച്ച് തരൂർ

മാളത്തിൽ നിന്നും എതിരാളികളെ പുറത്ത് ചാടിച്ച് തരൂർ