കൊച്ചിയിൽ 10 രൂപയ്ക്ക് ഊണ് ജനകീയ ഹോട്ടല്‍ സമൃദ്ധി

കൊച്ചിയിൽ 10 രൂപയ്ക്ക് ഊണ്
ജനകീയ ഹോട്ടല്‍ സമൃദ്ധി