ക്രെഡിറ്റ് സ്‌കോറില്‍ റെഡ്മാര്‍ക്കോ, നിങ്ങള്‍ നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് അര്‍ഹരാണ്