കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്ക് എതിരെ പാണക്കാട് തങ്ങളുടെ മകന്‍

ലീഗ് ഫണ്ട് വര്‍ഷങ്ങളായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി, പാണക്കാട്ടേക്ക് ഇ.ഡി വന്നതിന് കാരണം കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും, ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞും