ഭയപ്പാടില്‍ സ്ഥലംവിട്ട കെസിയുടെ മടങ്ങിവരവോ കനലൊരു തരിയോ? ശോഭ വിരിയിക്കുമോ താമര?